Overeenkomst Dataherstel

Deze Data Herstel Overeenkomst (“Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen TechMere, gevestigd aan Transistorstraat 58B te Almere, hierna te noemen “Serviceprovider”, en [Naam van de klant], gevestigd aan [Adres van de klant], hierna te noemen “Klant”. Gezamenlijk worden de Serviceprovider en de Klant aangeduid als “Partijen”.

 

1. Diensten

1.1 De Serviceprovider zal redelijke inspanningen leveren om data herstel diensten te verlenen aan de Klant voor verloren of beschadigde gegevens volgens de specificaties zoals overeengekomen tussen de Partijen.
1.2 De Serviceprovider behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welke methoden en technieken worden toegepast om de data herstelwerkzaamheden uit te voeren.

 

2. Betaling

2.1 De Klant stemt ermee in om de vergoedingen voor de data herstel diensten zoals vermeld in de bijgevoegde offerte te betalen.
2.2 De Klant zal het volledige bedrag van de vergoeding vooraf betalen aan de Serviceprovider voordat de data herstelwerkzaamheden worden gestart.
2.3 Alle betalingen dienen te worden gedaan in de valuta zoals aangegeven in de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen.

 

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Beide Partijen erkennen en stemmen ermee in dat alle verstrekte gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd.
3.2 De Serviceprovider zal redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en zal deze niet openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor het uitvoeren van de data herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Serviceprovider zal redelijke inspanningen leveren om de gegevens van de Klant te herstellen. Echter, de Serviceprovider kan geen garantie geven voor volledig herstel van alle gegevens.
4.2 De Serviceprovider is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit of verband houdend met de data herstelwerkzaamheden, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

5. Eigendom van gegevens

5.1 Zodra de Serviceprovider de data herstelwerkzaamheden heeft voltooid en de betaling volledig is voldaan, worden de herstelde gegevens eigendom van de Klant.
5.2 De Serviceprovider zal redelijke maatregelen nemen om de gegevens veilig te bewaren gedurende een periode van [aantal dagen/maanden] na voltooiing van de data herstelwerkzaamheden. Na deze periode is de Serviceprovider niet verantwoordelijk voor het bewaren van de gegevens.

 

6. Beperkingen van de diensten

6.1 De Klant erkent dat sommige gegevens mogelijk niet kunnen worden hersteld of dat er mogelijk gegevensverlies kan optreden tijdens het data herstelproces.
6.2 De Serviceprovider zal de Klant informeren over eventuele beperkingen of risico’s met betrekking tot het dataherstel voordat de data herstelwerkzaamheden worden gestart.

 

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [toepasselijk rechtsgebied].
7.2 Eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van [toepasselijk rechtsgebied].

 

8. Verbroken fabrieks zegel A (bij harde schijven/HDD)

8.1 In het geval dat de harde schijf eerder aan een ander bedrijf is toevertrouwd en het terughalen van de gegevens is mislukt, kan het zijn dat de Klant daarna de hulp van een Stellar® partner heeft ingeschakeld.
8.2 De Serviceprovider informeert de Klant dat als het fabrieks zegel van de harde schijf is verbroken en daardoor aangeeft dat de harde schijf is geopend en gemanipuleerd, dit het data herstelproces aanzienlijk bemoeilijkt voor de ingenieurs van de Serviceprovider.
8.3 Als het fabrieks zegel is verbroken, zal er een verhoging van € 180.- excl. btw (€ 225,- incl. BTW) worden toegepast op de diagnosekosten van de data herstel diensten.

 

9. Doorlooptijd van de opdracht

9.1 Het team van de Serviceprovider streeft ernaar om de data herstelopdracht binnen precies 4 weken (28 dagen) af te ronden, gerekend vanaf het moment dat de diagnose is voltooid.
9.2 Het is echter mogelijk dat technische factoren, zoals bijvoorbeeld zeer gevoelig kloon-werk, heel soms van invloed kunnen zijn op de doorlooptijd van de data herstelwerkzaamheden. In dergelijke gevallen zal de Serviceprovider de Klant tijdig op de hoogte stellen van mogelijke vertragingen en een geschatte voltooiingsdatum verstrekken.
De partijen hebben deze Data Herstel Overeenkomst naar behoren ondertekend op de onderstaande datum.